Allahın 99 ismi

Allahın
99 ismi
 
 


"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin..." (A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

"Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer." (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

 
 

Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

 
  1.

ALLAH c.c.

Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
  2.

Er-Rahmân

Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
  3.

Er-Rahim

Merhamet eden, bağışlayan.
  4.

El-Melik

Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5.

El-Kuddûs

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6.

Es-Selâm

Kullarını selâmete çıkaran.
  7.

El-Mü’min

Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
  8.

El-Müheymin

Gözeten ve koruyan.
  9.

El-Aziz

Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
  10.

 El-Cebbâr

İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  11.

 El-Mütekebbir

Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
  12.

 El-Hâlık

Her şeyi yoktan var eden.
  13.

 El-Bârî

Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
  14.

 El-Musavvir

Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
  15.

 El-Gaffâr

Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
  16.

 El-Kahhâr

Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
  17.

 El-Vehhâb

Çok fazla ihsan eden.
  18.

 Er-Rezzâk

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  19.

 El-Fettâh

Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  20.

 El-Alîm

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21.

 El-Kâbıd

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  22.

 El-Bâsıt

Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  23.

 El-Hâfıd

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
  24.

 Er-Râfî

Yukarı kaldıran, yükselten.
  25.

 El-Muiz

İzzet verip ağırlayan.
  26.

 El-Muzil

Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  27.

 Es-Semî

Her şeyi işiten.
  28.

 El-Basîr

Her şeyi gören.
  29.

 El-Hakem

Her işte hikmet ve adaletle hükmeden.
  30.

 El-Adl

Son derece adaletli olan.
  31.

 El-Latîf

İşlerin bütün inceliklerini bilen.
  32.

 El-Habîr

Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  33.

 El-Halîm

Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  34.

 El-Azîm

Pek azametli ve büyük olan.
  35.

 El-Gafûr

Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
  36.

 Eş-Şekûr

Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
  37.

 El-Aliyy

Çok yüce. Pek yüksek olan.
  38.

 El-Kebîr

Büyüklüğünde hudut olmayan.
  39.

 El-Hafîz

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
  40.

 El-Mukît

Yaratılmış her şeyin azığını veren.
  41.

 El-Hasîb

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
  42.

 El-Celîl

Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  43.

 El-Kerîm

Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
  44.

 Er-Rakîb

Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
  45.

 El-Mücîb

Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
  46.

 El-Vâsî

Lütfu bol olan.
  47.

 El-Hakîm

Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
  48.

 El-Vedûd

İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
  49.

 El-Mecîd

Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
  50.

 El-Bâis

Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
  51.

 Eş-Şehîd

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52.

 El-Hakk

Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  53.

 El-Vekîl

İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
  54.

 El-Kaviyy

Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
  55.

 El-Metîn

Çok sağlam olan.
  56.

 El-Veliyy

İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
  57.

 El-Hamîd

Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
  58.

 El-Muhsî

İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
  59.

 El-Mübdi

Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
  60.

 El-Muid

Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61.

 El-Muhyî

İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  62.

 El-Mümît

Ölümü yaratan, öldüren.
  63.

 El-Hayy

Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64.

 El-Kayyûm

Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
  65.

 El-Vâcid

İstediğini, istediği vakit bulan.
  66.

 El-Mâcid

Kadri büyük, keremi bol olan.
  67.

 El-Vâhid

Tek olan.
  68.

 Es-Samed

Sığınacak tek dayanak olan.
  69.

 El-Kâdir

Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
  70.

 El-Muktedir

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  71.  El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan.
  72.

 El-Muahhir

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  73.

 El-Evvel

Başlangıcı olmayan, ilk olan.
  74.

 El-Âhir

Bitişi olmayan, son olan.
  75.

 Ez-Zâhir

Açıkca bilinen, âşikâr olan.
  76.

 El-Bâtın

Gizli olan.
  77.

 El-Vâlî

Her şeyi tek başına idare eden.
  78.

 El-Müteâlî

Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
  79.

 El-Berr

Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  80.

 Et-Tevvâb

Tövbeleri kabul eden.
  81.

 El-Müntakim

Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
  82.

 El-Afüvv

Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
  83.

 Er-Raûf

Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
  84.

 Mâlikü’l-Mülk

Mülkün ebedi sahibi olan.
  85.

 Zü’l- Celal-i ve’l-İkram

Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
  86.

 El-Muksıt

Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
  87.

 El-Câmî

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  88.

 El-Ganîyy

Çok zengin olan.
  89.

 El-Muğnî

İstediğini zengin eden.
  90.

 El-Mânî

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  91.

 Ed-Dâr

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
  92.

 En-Nâfi

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
  93.

 En-Nûr

Alemleri nurlandıran.
  94.

 El-Hâdî

Hidayete ve doğru yola erdiren.
  95.

 El-Bedî

Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
  96.

 El-Bâki

Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  97.

 El-Vâris

Servetlerin gerçek sahibi olan.
  98.

 Er-Reşid

Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
  99.

 Es-Sabûr

Çok sabırlı olan.
  Copyright © Allahin99ismi.com

Akın KİŞİ - [email protected]