Allahın 99 ismi

Allahın 99 ismi
 
 

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin…” (A’râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

Allah'ın 99 ismi (Esmaül Hüsna)
  1

ALLAH c.c.

Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
  2

Er-Rahmân

Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
  3

Er-Rahim

Merhamet eden, bağışlayan.
  4

El-Melik

Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5

El-Kuddûs

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6

Es-Selâm

Kullarını selâmete çıkaran.
  7

El-Mü’min

Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
  8

El-Müheymin

Gözeten ve koruyan.
  9

El-Aziz

Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
  10

El-Cebbâr

İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  11

El-Mütekebbir

Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
  12

El-Hâlık

Her şeyi yoktan var eden.
  13

El-Bârî

Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
  14

El-Musavvir

Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
  15

El-Gaffâr

Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
  16

El-Kahhâr

Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
  17

El-Vehhâb

Çok fazla ihsan eden.
  18

Er-Rezzâk

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  19

El-Fettâh

Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  20

El-Alîm

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21

El-Kâbıd

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  22

El-Bâsıt

Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  23

El-Hâfıd

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
  24

Er-Râfî

Yukarı kaldıran, yükselten.
  25

El-Muiz

İzzet verip ağırlayan.
  26

El-Muzil

Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  27

Es-Semî

Her şeyi işiten.
  28

El-Basîr

Her şeyi gören.
  29

El-Hakem

Her işte hikmet ve adaletle hükmeden.
  30

El-Adl

Son derece adaletli olan.
  31

El-Latîf

İşlerin bütün inceliklerini bilen.
  32

El-Habîr

Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  33

El-Halîm

Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  34

El-Azîm

Pek azametli ve büyük olan.
  35

El-Gafûr

Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
  36

Eş-Şekûr

Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
  37

El-Aliyy

Çok yüce. Pek yüksek olan.
  38

El-Kebîr

Büyüklüğünde hudut olmayan.
  39

El-Hafîz

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
  40

El-Mukît

Yaratılmış her şeyin azığını veren.
  41

El-Hasîb

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
  42

El-Celîl

Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  43

El-Kerîm

Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
  44

Er-Rakîb

Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
  45

El-Mücîb

Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
  46

El-Vâsî

Lütfu bol olan.
  47

El-Hakîm

Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
  48

El-Vedûd

İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
  49

El-Mecîd

Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
  50

El-Bâis

Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
  51

Eş-Şehîd

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52

El-Hakk

Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  53

El-Vekîl

İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
  54

El-Kaviyy

Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
  55

El-Metîn

Çok sağlam olan.
  56

El-Veliyy

İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
  57

El-Hamîd

Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
  58

El-Muhsî

İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
  59

El-Mübdi

Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
  60

El-Muid

Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61

El-Muhyî

İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  62

El-Mümît

Ölümü yaratan, öldüren.
  63

El-Hayy

Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64

El-Kayyûm

Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
  65

El-Vâcid

İstediğini, istediği vakit bulan.
  66

El-Mâcid

Kadri büyük, keremi bol olan.
  67

El-Vâhid

Tek olan.
  68

Es-Samed

Sığınacak tek dayanak olan.
  69

El-Kâdir

Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
  70

El-Muktedir

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  71

El-Mukaddim

İstediğini ileri geçirip, öne alan.
  72

El-Muahhir

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  73

El-Evvel

Başlangıcı olmayan, ilk olan.
  74

El-Âhir

Bitişi olmayan, son olan.
  75

Ez-Zâhir

Açıkca bilinen, âşikâr olan.
  76

El-Bâtın

Gizli olan.
  77

El-Vâlî

Her şeyi tek başına idare eden.
  78

El-Müteâlî

Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
  79

El-Berr

Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  80

Et-Tevvâb

Tövbeleri kabul eden.
  81

El-Müntakim

Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
  82

El-Afüvv

Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
  83

Er-Raûf

Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
  84

Mâlikü’l-Mülk

Mülkün ebedi sahibi olan.
  85

Zü’l- Celal-i ve’l-İkram

Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
  86

El-Muksıt

Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
  87

El-Câmî

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  88

El-Ganîyy

Çok zengin olan.
  89

El-Muğnî

İstediğini zengin eden.
  90

El-Mânî

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  91

Ed-Dâr

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
  92

En-Nâfi

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
  93

En-Nûr

Alemleri nurlandıran.
  94

El-Hâdî

Hidayete ve doğru yola erdiren.
  95

El-Bedî

Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
  96

El-Bâki

Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  97

El-Vâris

Servetlerin gerçek sahibi olan.
  98

Er-Reşid

Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
  99

Es-Sabûr

Çok sabırlı olan.


SIK SORULAN SORULAR

1. Allah’ın 99 ismi nereden gelmektedir? Kaynağı nedir?
Allah'ın 99 ismi Kur'an ve hadislerden gelmektedir. Bu 99 isim, Kuran’’da doğrudan Allah'ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerden ve hadislerde Allah'a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan gelen isimlerdir.

2. Allah’ın 99 ismi mi var?
Gerçekte Allah'ın doksan dokuzdan fazla ismi vardır. Sadece Kur'an'da geçen isimler yüzden fazladır. Bunların yanı sıra hadislerde Allah'a atfedilen başka isimler de bulunmaktadır. Ancak İslam toplumlarında genellikle doksan dokuz isim daha yaygın olarak kabul edilir.

3. Neden 100 değilde 99 ismi var?
O tektir ve teki sever. Bu nedenle islam toplumlarında 100 değilde 99 ismi tercih edilmiştir. Ayrıca peygamber efendimizin "Allah'ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Kim bunları ezberlerse cennete girer.” hadisinin 99 rakamını işaret etmesinden dolayı bu rakam ortak kabul görmüştür.

4. 99 ismi dışında bilinen hangi isimleri var?
Doksan dokuz isim dışında Şafi, Kafi, Hannan, Mennan, Hüda, "Yunus Emre" şiirlerinde Çalab gibi isimler de Allah’ın isimleri olarak kullanılırlar.

5. En önemli ve en özel ismi hangisidir?
Yaratanın en önemli ismi “Allah” ismidir. Bu isim en özel isim olarak kabul edilir ve diğer isimler O'na izafe edilir.

6. Kuran'da en sık kullanılan ikinci isim hangisidir?
Kuran'da yaratan için en sık kullanılan ikinci isim Rahman'dır. Rahman isminin anlamı; Rahmetiyle muamele eden, esirgeyendir.

7. Kur'anın hangi ayetlerinde Allah'ın isimlerinin öneminden bahsedilir?
Âraf-180 “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın."
İsra-110 “De ki: ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur."
Taha-8 “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur."
Haşr-24 "O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."

8. Allah’ın 99 ismini ezberlersek ne olur?
"Allah'ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Kim bunları ezberlerse cennete girer.” Hadisine göre bu isimleri ezberler ve çokça tekrar edersek bu müjdeye nail oluruz.

9. İsimlerin tekrar edilmesinin faydası var mıdır?
Yaratıcının isimlerinin belirli sayıda tekrar edilmesinin (Zikir) çok fazla faydası vardır. En önemli faydası Allahın sevgisini kazanmaya vesile olmasıdır. Diğer faydası imanı güçlendirmesidir. Ayrıca Şifacılıkta, duaların kabulü, nazar ve büyü bozma tedavilerinde de zikir kullanılır.

10. Zikir nedir ve nasıl yapılır?
Allahın isimlerini, sıfatlarını onu öven kelimeleri Kuranda geçen ve zikredilmesini istediği kelime veya duaları dilde tekrar ederek söylemeye zikir denmektedir. Zikir dilde başlayıp belli tekrarlardan sonra kalpte devam edebilen bir keşif halidir. Özetle Zikir, Allah'ı gönülde tutmak, O'nu unutmamak demektir.

11. Esmâü'l-hüsnâ ne demektir?
Esmaül hüsna yüce Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir. Geniş anlamıyla esmâü'l-hüsnâ kavramı Allah’ın tüm isimlerini kapsar.

12. Esmaül Hüsna okursak ne olur?
"Esmaül Hüsna, insanın içinde eksik olan enerjileri tamamlar, zarar veren negatif enerjileri de yok eder ve kişiyi rahatlatır. Çünkü Esmaül Hüsna;Sizde Allah hakkında yücelik ve aşkınlık hissi uyandırır.Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.

13. Esmaül Hüsna günde kaç kez okunmalı?
Sıkıntısız borçsuz bir hayat için, aynı zamanda her türlü isteğin gerçekleşmesi için her gün en az 1 kez okunur.

14. Esmalar ne kadar sürede etki eder?
Bizler manasını bilerek niyet ederek bir esmayı sahip olduğu ebced değerinde aşağı yukarı 40 gün okuduğumuzda bu esmanın sahip olduğu enerji bizde açığa çıkmaya başlar.

15. Regl iken Esma okunur mu?
Esmaül Hüsna da bir zikir olduğu için kadınlar regl iken, adetliyken esmaul husna okuyabilir.

16. Esmaul Hüsna okumak sevap mı?
Kabirde imandan sonra salih amellerin de şefaatçi olacağı bilinmektedir. - Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmau'l-hüsna'nın okunması elbette çok sevaplıdır.

17. Esmaül hüsna nasıl okunur?
Esmaül Hüsnaya başlamadan önce Besmele çekilir. Ardından Dilek ne ise niyet edilir ve Esmaül Hüsna okunmaya başlanır.

18. Esmaül Hüsna ne için okunur?
Esmaül Hüsna'nın derin bir ihlas ve samimiyetle okunması maddi ve manevi sıkıntıları giderir, hem dünyevi hem uhrevi hacetleri yerini getirir ve günahların Allah-u Teala'nın izni keremiyle bağışlanmasını sağlar.