Allahın 99 Adı

Allahın 99 Adı
 
 

“Ən gözəl adlar Allaha məxsusdur. Ona görə də bu gözəl adlarla Ona xitab edərək dua edin…” (əl-Əraf, 7/180; bax. Taha, 20/8; əl-Həşr, 59/24)

“Allahın 99 adı var. Kim bu adları əzbərləsə, cənnətə girəcəkdir.” (Buxari, Deavat, 68. VII, 169)

Allahın 99 Adı
  1

ALLAH c.c.

Özündə bütün isim və sifətləri toplayan.
  2

Ər-Rahman

Mərhəmətli davranan və qoruyan.
  3

Ər-Rahim

Rəhm edən, bağışlayan.
  4

Əl-Məlik

Mülkün həqiqi sahibi, mülk və səltənəti davamlı olan.
  5

Əl-Quddus

Hər cür qüsur və eyibdən uzaq olan.
  6

Əs-Səlam

Bəndələrini firavanlığa çıxaran.
  7

Əl-Mumin

Könüllərdə iman işığı oyandıran.
  8

Əl-Muhəymin

Nəzarət edən və qoruyan
  9

Əl-Əziz

Məğlub edilməsi əsla mümkün olmayan.
  10

Əl-Cəbbar

İstədiyini mütləq edən, dilədiyinə nail olan.
  11

Əl-Mutəkəbbir

Hər şeydə böyüklüyünü göstərən.
  12

Əl-Xaliq

Hər şeyi yoxdan var edən.
  13

Əl-Bəri

Hər şeyi uyğun bir tərzdə, bir birinə uyğun yaradan.
  14

Əl-Musəvvir

Hər şeyə bir forma və xüsusiyyət verib təsvir edən.
  15

Əl-Qaffar

Qullarının günahlarını örtən, günahlarını bağışlayan
  16

Əl-Kəhhar

Hər şeyə hər istədiyini edə biləcək şəkildə qalib və hakim olan.
  17

Əl-Vahhab

Həddindən çox bəxş edən.
  18

Ər-Razzəq

Bütün məxluqatın ruzisini verən və ehtiyacını qarşılayan.
  19

Əl-Fəttah

Hər cür çətinlikləri asanlaşdıran, yoxsulluqdan qurtaran.
  20

Əl-Alim

Hər şeyi ən kiçik nöqtəsinə qədər bilən, elmi əbədi və əzəli olan.
  21

Əl-Kabid

İstədiyinə yoxsulluq verən, sıxan, daraldan.
  22

Əl-Basit

İstədiyinə bolluq verən, açan, genişlədən.
  23

Əl-Hafid

Yuxarıdan aşağıya endirən, alçaldan.
  24

Ər-Rafi

Yuxarı qaldıran, yüksəldən.
  25

Əl-Muiz

İzzət verib qonaq kimi qəbul edən.
  26

Əl-Muzil

Danlayaraq zəif və dəyərsiz edən.
  27

Əl-Səmi

Hər şeyi eşidən.
  28

Əl-Bəsir

Hər şeyi görən.
  29

Əl-Həkəm

Hikmət sahibi olan, etdiyi hər işdə hikmətin olmasına nəzarət edən.
  30

Əl-Ədl

Həddindən çox ədalətli olan.
  31

Əl-Lətif

İşlərin bütün incəliklərini bilən.
  32

Əl-Xabir

Hər şeyin iç üzündən, gizli tərəfindən xəbərdar olan.
  33

Əl-Həlim

Yumşaq davranan, mülayim olan.
  34

Əl-Əzim

Çox əzəmətli və böyük olan.
  35

Əl-Qafur

Çox bağışlayan, əfvi çox olan.
  36

Əl-Şəkur

Öz razılığı üçün edilən yaxşı işləri yüksək dərəcədə mükafatlandıran.
  37

Əl-Əliyy

Çok uca. Çox yüksək olan
  38

Əl-Kəbir

Böyüklüyünün hüdudu olmayan.
  39

Əl-Hafiz

Edilən əməlləri bütün təfsilatıyla, ən kiçik xırdalığına kimi qeyd edən.
  40

Əl-Mukit

Yaradılmış hər şeyin qidasını verən.
  41

Əl-Həsib

Hər kəsin həyatı boyunca ettiyi əməlləri sorğulayan.
  42

Əl-Cəlil

Əzəmət və ululuk sahibi olan.
  43

Əl-Kərim

Çox bəxş edən. Kərəmi və əfvi bol olan.
  44

Ər-Raqib

Bütün varlıqlar üzərində gücü olan.
  45

Əl-Mucib

Dua edənlərin dualarını qəbul edən, istəklərini verən.
  46

Əl-Vasi

Lütfü bol olan.
  47

Əl-Həkim

Əmrləri, kəlamları və bütün işləri hikmətli olan.
  48

Əl-Vədud

Yaxşı qullarını sevən, sevilməyə və dostluğa haqqıyla layiq olan.
  49

Əl-Məcid

Şanı çox böyük və çox yüksək olan.
  50

Əl-Bais

Ölüləri dirildib qəbirlərdən çıxaran.
  51

Əş-Şəhid

Hər zaman və hər yerdə hazır və nazir olan.
  52

El-Hakk

Vacib'ul vücud olan, varlığı heç dəyişmədən duran.
  53

Əl-Vəkil

İşlərini ona əmanət edənlərin işini düzəldən və hər şeyin yaxşısını təmin edən.
  54

Əl-Qaviyy

Çox qüvvətli. Çox güçlü olan.
  55

Əl-Mətin

Çox sağlam olan.
  56

Əl-Vəliyy

Yaxşı qullarına, həqiqi möminlərə dost olan.
  57

Əl-Həmid

Hər cür həmd və tərifə layiq olan.
  58

Əl-Mühsi

İstisnasız hər şeyin tək tək sayını bilən.
  59

Əl-Mübdi

Bütün məxluqatı maddəsiz və nümunəsiz ilk başdan yaradan.
  60

Əl-Muid

Yaradaılmışları yox etdikdən sonra tekrar yaradan.
  61

Əl-Muhyi

Canlandıran, dirildən, can bağışlayan, sağlıq verən.
  62

Əl-Mümit

Ölümü yaradan, öldürən.
  63

Əl-Həyy

Diri, tam və mükəmməl mənasıyla həyat sahibi.
  64

Əl-Qayyum

Göyləri, yeri və hər şeyi tutan.
  65

Əl-Vacid

İstədiyini istədiyi vaxtda tapan.
  66

Əl-Vahid

Tək olan.
  67

Əl-Məcid

Səxavəti böyük, kərəmi bol olan.
  68

Əs-Saməd

Sığınacaq tək dayaq olan.
  69

Əl-Qadir

Hər şeyə gücü çatan, hər istədiyini etməyə qadir olan.
  70

Əl-Muqtədir

Qüvvət və qüdrət sahibləri üzərində istədiyi kimi qənaət edən.
  71

Əl-Muqaddim

İstədiyini irəli çəkib, önə alan.
  72

Əl-Müəxxir

İstədiyini geri atıb, arxada buraxan.
  73

Əl-Əvvəl

Başlanğıcı olmayan, ilk olan.
  74

Əl-Axir

Bitişi olmayan, son olan.
  75

Əz-Zahir

Açıqca bilinən, aşkar olan.
  76

Əl-Batin

Gizli olan.
  77

Əl-Vali

Hər şeyi tək başına idarə edən.
  78

Əl-Mutəali

Ağlın mümkün gördüyü hər şeydən, hər hal və münasibətdən azad olan.
  79

Əl-Bərr

Qullarına yaxşılığı və ehsanı, nemətləri bol olan.
  80

Ət-Təvvab

Tövbələri qəbul edən.
  81

Əl-Muntəkim

Günahkarları ədalətiylə cəzalandırıb intiqam alan.
  82

Əl-Əfuv

Əfvi və rəhməti çox olan, bağışlayan.
  83

Ər-Rauf

Qullarına rəhm edən, onları lütf və mərhəmətlə qoruyan.
  84

Malikü’l-Mülk

Mülkün əbədi sahibi olan.
  85

Zü’l- Cəlal-i və’l-İkram

Hər cür böyüklüyün, hər cür kərəmin sahibi olan.
  86

Əl-Muqsit

Bütün işləri bir-birinə uyğun edən.
  87

Əl-Cami

İstədiyini istədiyi zaman istədiyi yerdə toplayan.
  88

Əl-Qaniyy

Çox varlı olan.
  89

Əl-Muğni

İstədiyini zəngin edən.
  90

Əl-Mani

Bəzi şeylərin meydana gəlməsinə icazə verməyən, əngəlləyən.
  91

Əd-Dar

Dərd və zərər verəcək şeyləri yaradan, məyus edən.
  92

Əl-Nafi

Xeyir və mənfəət verəcək şeyləri yaradan.
  93

Əl-Nur

Aləmləri nurlandıran.
  94

Əl-Hadi

Hidayətə və doğru yola çatdıran.
  95

Əl-Bədi

Təkrarı olmayan, misilsiz, heyrətverici neçə-neçə aləmlər yaradan.
  96

Əl-Baki

Varlığının sonu olmayan, əbədi olan.
  97

Ər-Rəşid

Bütün işləri əzəli niyyətinə uyğun bir nizam və hikmətlə sona qədər çatdıran.
  98

Əl-Varis

Sərvətlərin həqiqi sahibi
  99

Əs-Sabûr

Çox səbirli olan.